Free Web Template

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล

ข้อมูลหน่วยงาน

บริบท(Conteext)
โรงพยาบาลกงหราเป็นโรงพยาบาล ระดับทุติยภูมิ ขนาด 30 เตียง ระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลกงหรา มีการพัฒนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่เป็นระบบ จากเดิมโรงพยาบาลยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการติดเชื้อ ทำให้ไม่สามารถป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเดือนสิงหาคม 2545 จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ICC ขึ้น โดยมีการรวมตัวของสหวิชาชีพ มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ จัดหาวิทยากรผู้รู้มาอบรมให้ความรู้ จัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลขึ้น แต่ทางโรงพยาบาลก็ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อว่าต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี พ.ศ.2547 จึงได้ส่งพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ไปอบรมการพยาบาลพื้นฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงได้มีการดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และหลังจำหน่ายกลับบ้าน โดยจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่สำคัญแบบ Targeted Surveillance และมีระบบการเฝ้าระวังในผู้ป่วยหลังจำหน่าย (Post Discharge Surveillance) ดำเนินการเฝ้าระวังการติดเชื้อแผลฝีเย็บ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ สะดืออักเสบของทารกแรกคลอด การติดเชื้อบริเวณสวนปัสสาวะ สร้างเสริมความปลอดภัยของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ในเชิงรุกและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการ พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล ให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคุมกำกับการปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและสอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เป้าหมายของงานคือการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ป่วย บุคลากร และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด ปลอดภัยจากการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อ ในโรคสำคัญ อาทิ การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ เป็นต้น เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ มีมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อตามสถานการณ์ของการระบาด ตามนโยบายของกระทรวง พร้อมทั้งสนับสนุน และกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความรู้สึกร่วม มีวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการติดเชื้อต่อตนเองและผู้ป่วย อันจะนำไปสู่มาตรฐานในการทำงานและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนสืบไป