Free Web Template

งานจ่ายกลางและซักฟอก โรงพยาบาลกงหรา


ข้อมูลหน่วยงาน

1.บริบท (Context)

          ความมุ่งหมาย
ให้บริการผ้าและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ ถูกต้อง เพียงพอ พร้อมใช้และได้มาตรฐานแก่หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในเครือข่าย

วิสัยทัศน์งานจ่ายกลางและซักฟอก         
                 บริการประทับใจ  ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ  ผู้ให้บริการมีความสุข

พันธกิจงานจ่ายกลางและซักฟอก            

  1. ให้บริการการทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้มีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อ
  2. ให้บริการผ้าสะอาด  เพียงพอ  พร้อมใช้  กระบวนการนำไปใช้มีความสะดวก 

  
ค่านิยม
                   MOPH
จุดเน้นของหน่วยงาน  
1. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สะอาด ปราศจากเชื้อ เพียงพอ และพร้อมใช้
2. ลดอัตรา Re-sterile
3. ให้บริการผ้าสะอาด  เพียงพอ  พร้อมใช้ 

นโยบาย
1. บุคลากรในหน่วยงานมีศักยภาพในการให้บริการ
2. การประกันคุณภาพในกระบวนการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ
3. เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอในการสนับสนุนงานบริการพยาบาล

                   4. มีการบำรุงเครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อเชิงป้องกัน