โรงพยาบาลกงหรา

แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร

โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง